MAGYAR | ENGLISH 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. | Tel.: (36)-52-512900/22480 | E-mail: keki.sandor@science.unideb.hu
 
kísérleti üzem
Friss információk Ösztöndíjaink

A Tanszék története

Az Alkalmazott Kémiai Tanszék a Természettudományi Kar 1949-ben történt megalakulása után néhány évig megfelelő helyiség hiányában elvileg csak formálisan létezett. A kezdeti időszakban, amíg a Tanszék saját helyiségeket és állásokat nem kapott a technológiai gyakorlatokat az 1951-52 tanévig a Szerves Kémiai Tanszék oktatói, az 1952-53 tanév I. félévében a Szervetlen Kémiai Tanszék oktatói vezették saját tanszékük laboratóriumaiban. 1952-ben a Tanszék 1 tanársegédi és 1 adminisztrátori állást kapott. 1953-ban a létszám további 2 fő oktatóval, továbbá 1 laboránssal és hivatalsegéddel gyarapodott. 1953. augusztus 1-jétől dr. Lutter Bélát nevezték ki egyetemi docenssé és tanszékvezetővé.
1967-től – dr. Lutter Béla tanszékvezető elhunytát követően – a Tanszék vezetésére dr. Szabó Vince egyetemi docens kapott megbízást.
Az Alkalmazott Kémiai Tanszék az elmúlt évtizedek alatt, mind összetételében, mind oktatási és kutatási profiljában jelentős változáson ment át. Meg kell jegyezni, hogy a Tanszék létszáma a 70-es években 17-20 fő között ingadozott, jelenleg 12 fő. Az akkori tanszékvezető dr. Szabó Vince 1983-ban nyugdíjba ment, majd 1 évig ideiglenesen dr. Makleit Sándor a Kémiai Intézet akkori vezetője irányította a Tanszéket. 1985-93 között dr. Kelen Tibor volt a tanszék vezetője, majd halála után nevezték ki a Tanszék élére dr. Zsuga Miklóst. Ő egészen 2008-ig irányította a Tanszékét, majd leköszönve átadta a helyét a jelenlegi tanszékvezetőnek dr. Kéki Sándornak.
Ezek a változások természetesen befolyásolták a Tanszék oktatási- és kutatási tevékenységét is.

Oktatási tevékenység

Az oktatásban korábban a vegyész, illetve a kémia tanár-szakos hallgatók oktatása volt a fő profil, mely napjainkban vegyészmérnök és környezettudomány szakos hallgatók képzésével egészült ki.
Az 1970-es években a vegyészek műszaki kémia oktatása – mely korábban és jelenleg is a Tanszék fő oktatási területe – lényegesen nagyobb óraszámban történt. E témakör magában foglalja a Vegyipari Művelettant, a Vegyipari Gép- és Készüléktant, a Kémiai Technológiát és az ezekhez tartozó Laboratóriumi Gyakorlatot. Ez utóbbi tematikája fokozatosan eltolódott a Művelettan irányába (aprítás, szűrés, desztilláció stb.). E gyakorlatok nagy részét annak idején Lantos János adjunktus készítette elő és indította meg. A vegyészek számára Műszaki Rajz és Vegyipari Számítások című gyakorlatok továbbá Vegyipari Balesetvédelem és Biztonságtechnika kollégium is indult. A Tanszék munkatársai e témakörökben több egyetemi jegyzetet írtak, illetve bocsátottak a hallgatók rendelkezésére.
A Műszaki Kémia témakör fejlesztése jelenleg az erőteljesen csökkentett óraszám miatt csak speciál kollégiumok keretében történhet. Ilyen új tárgy lett az utóbbi években a Válogatott Fejezetek a Kémiai Technológiából.
Az 1980-as évek közepétől emellett kiépítettük a Makromolekuláris Kémia és Műanyagok Gyártása tárgyakat, melyekhez Polimerkémiai és Műanyagvizsgáló Gyakorlat is tartozik. A Tanszék képes a polimerkémiai és technológiai szakirányú képzés megvalósítására.
Az utóbbi években a Tanszéken 8 jegyzet készült el az említett témakörökben. A változó, fejlődő világ különösen a technikai tárgyak területén állandó fejlesztést, korszerűsítést igényel. Tanszékünk erre mindig is nagy figyelmet fordított.
Dr. Zsuga Miklós tanszékvezetése alatt beindítottuk kémia-szakos és vegyész hallgatók számára az Ipari Környezetvédelem tárgyat és megkezdtük a Minőségbiztosítás és a Környezetbiztosítás oktatását nem csak vegyészeknek, hanem Kari szinten is. Tanszékünk végzi részben a vegyészek Számítástechnikai oktatását is.
Bekapcsolódtunk az újonnan induló Környezettan tanári és Környezettudományi, valamint a 3 éves Környezetmérnöki szakok oktatásába is.
Hagyományosan mi tartjuk a Gázkromatográfiás és Nagynyomású Folyadékkromatográfiás Mérőgyakorlatokat.
Segítjük az újonnan beindított gyógyszerészképzést is, egyelőre Gyógyszerészeti Segédanyagok című tárgy beindításával.
Jó és szoros a kapcsolatunk a Műszaki Főiskolai Karral. Ennek eredményeként beindult a 3 éves vegyészmérnök, környezeti mérnök és vegyész-fizikus operátorképzés. Ezeken a területeken számos tárgy oktatását mi végezzük.
A Tanszék posztgraduális oktatási programja az egyetemre akkreditált Kémia Doktori Iskola K/4, Makromolekuláris és Felületi Kémiai Alapprogramjához kapcsolódik. Kihasználva azt, hogy a program integrálja a Makromolekuláris és a Felületi Kémia különböző Tanszékeken dolgozó szakembereit, a program keretében dolgozó PhD hallgatók képzését összehangoljuk az oktatás egységes arculatának kialakítása és hatékonyságának fokozása érdekében.

Kutatási tevékenység

A 60-as években a Tanszék kutatási témái élelmiszerkémiai vonatkozásúak voltak (pl. lisztfehérjékben előforduló aminosavak minőségi és mennyiségi összetételének vizsgálata, a sikérben lévő diszulfid kötések kvalitatív kimutatására új módszer kidolgozása, élelmiszerekben levő növényvédő szerek nyomainak kimutatása stb.)
Dr. Szabó Vince tanszékvezetése idején a Tanszék a Bognár iskolához tartozott és flavonoidkémiai kutatásokkal foglalkozott. Konkrétan kromonok és izoflavonok szintézisét és reaktivitását tanulmányoztuk.
Dr. Kelen Tibor irányításával a Tanszék kutatási profilja gyökeresen megváltozott.
A régió érdekeit is figyelembe véve a polimerkémiai kutatások kerültek előtérbe. A Tanszékvezető nemzetközi kapcsolatai ehhez jó segítséget biztosítottak. A Tanszék több munkatársa volt hosszabb-rövidebb tanulmányúton az Egyesült Államokban és ez jelentősen emelte a Tanszéki kutatás színvonalát. A kutatási témák között a kationos polimerizáció mechanizmusának tanulmányozása, új polimerek előállítása dry-boxban, alacsony hőmérsékletű polimerizációval, illetve polimer kompozitok előállítása és tulajdonságaik vizsgálata szerepelt. Az eredményes kutatást elősegítették a német és amerikai tudományos együttműködések. Fokozatosan megtörtént a Tanszéken a műanyag kompozit előállító és vizsgáló kapacitás kiépítése is. Kelen professzor tragikus halála után dr. Zsuga Miklós vezetésével folytatódtak a polimerkémiai kutatások, kiegészülve néhány új területtel is (pl. csillagalakú polimerek, poliuretánok előállítása és karakterizálása). Ugyanakkor jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a műszerpark területén, ami nagymértékben javította a kutatás feltételeit és eredményességét. Ezt bizonyítja a Tanszék jelentős publikációs és konferencia tevékenysége, hazai és nemzetközi aktivitása.
Léptéknövelhető szintetikus eljárást dolgozunk ki tercier-klór, exo-propenil és primer-OH telekelikus polimerek előállítására. A primer-OH telekelikus polimerből észteresítéssel metakril-észter telekelikus makromonomert állítunk elő, amely gyökös polimerizációval, kontrollált szegmens hosszúságú, amfifilikus, megfelelő szemcseméretű térhálós anyagot eredményez. Ez az anyag az előzetesen elvégzett “in vivo” (kutya) kísérletek alapján biológiailag kompatíbilis és az un. csontcement egyik komponenseként felhasználható. A természetes forrásból származó, optikailag aktív tejsavból kiindulva, laktidot (ciklikus dimert) állítunk elő. A ciklusos dimer anionos polimerizációját a primer-OH telekelikus poliizobutilén K-alkoholátjával iniciáltuk. A kapott új anyag, biológiailag részben lebontható (politejsav-poliizobutilén-politejsav) termoplasztikus elasztomer.
Csillagalakú polimerek szintézisét új megközelítésben valósítjuk meg. Lágy-kemény-lágy triblokk és lágy-kemény diblokk-kopolimereket szintetizálunk, amelyek kemény szegmense, megfelelő oldószerben, oldatfázisban mikrofázis szeparációra képes a kemény szegmens üvegesedési hőmérséklete alatt. Ilyen pl. a szintetikusan előállított di- és triblokk poliizobutilén-polisztirol, illetve poliizobutilén-polisztirol-poliizobutilén. A kemény szegmenst kémiai módszerekkel is térhálósítjuk. Oldatban a mikrofázis szeparációt dinamikus, lézer fényszórásos mérésekkel is igazoljuk.
Évek óta vizsgáljuk az uretán típusú ragasztókat és ezek alkalmazásával mezőgazdasági melléktermékek és hulladékok összeragasztását. Foglalkozunk különböző poliuretán hulladékok glikolízisével, hidrolízisével; s a képződő termékek szétválasztásával és hasznosításával is. Újabban eredményes kísérletek történtek biodegradábilis, termoplasztikus poliuretánok előállítására is.

© Debreceni Egyetem Alkalmazott Kémiai Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. | Tel.: (36)-52-512900/22480 | E-mail: keki.sandor@science.unideb.hu  
Array ( [p] => tortenetunk [lang] => hu )